خانه
   
  تعرفه اینترنت پر سرعت
  پیش شماره های فعال اینترنت پرسرعت خرم آباد
   
    


  پیش شماره های فعال برای دریافت اینترنت پرسرعت در خرم آباد به شرح زیر می باشد پیش شماره های قابل ارائه در خرم آباد

  تاریخ واگذاری سرویس/
  ثبت نام آنلاین

  پیش شماره ها

  نام مرکز مخابرات

  شهر

  استان

  هم اکنون
  ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣


  امام

  خرم آباد

  خرم آباد

  هم اکنون
  ۴٢٠ ۴٢١ ۴٢٢ ۴٢٣

  شهید رحیمی
  هم اکنون
  ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢۴

  قائم
  هم اکنون
  ٣٣٠
  کمالوند (ایثار)